Paketat Alpha

PaketaNew
fatura.alpha.al
ShitjeStartStart+BusinessGroup
Çmimi1100 lekë/ muaj
pa limit përdoruesish
1700 lekë /muaj
për përdorues
4000 lekë/muaj
për përdorues
4600 lekë/muaj
për përdorues
6000 lekë/muaj
për përdorues
9500 lekë/muaj
për përdorues
AbonimMujorVjetorVjetorVjetorVjetorVjetor
Hostim në Google CloudE përfshirëSipas përdorimitSipas përdorimit Sipas përdorimitSipas përdorimitSipas përdorimit
Support me HelpDesk.alpha.alE përfshirëE përfshirëE përfshirëE përfshirëE përfshirëE përfshirë
New Seanca Pune Live (1 Orë)Jo1 Seancë /muaj2 Seanca /muaj2 Seanca /muaj2 Seanca /muaj
Modul Shitje & Blerje Fatura Shitje
së SHPEJTI:Fatura Blerje
Modul Magazina
Modul Arka & Banka
Modul Klientë & Furnitorë
Modul Kontabilitet
Modul Raporte
Modul Qendra KostoOpsional
Modul ListëpagesaOpsional
Modul AseteOpsional
Modul ProdhimOpsional
Ndërmarrje/Nipt11111Pa limit

Shërbimet e veçanta

Shërbimet e veçantaImplementim & Support
nga Partner i dedikuar
Support & Integrim
për Programet e vjetra
New
Seancë pune Live
me Partner të dedikuar

Tarifa
2700 lekë
ora
60000 lekë
+ 2700 lekë /ora
10 700 lekë
ora

Kuotat e Përdorimit

Funksionet e veçantaKuota falas
Tarifa
(aplikohet pas kuotave falas)
Kuota
maksimale


New Rivlerësimi

150 rreshta / ditë
0.024 lekë / rresht
(low traffic 18:00 – 07:00)

0.048 lekë / rresht
(high traffic 07:00 – 18:00)
1,000,000 rreshta / muaj