1. PRANIMI I KUSHTEVE

Instituti i Modelimeve në Biznes sh.p.k i cili zotëron www.imb.al (“IMB” ose “Shoqëria”) dhe ju hyni në këtë marrëveshje sipas kushteve të shërbimit të mëposhtëm (“Kushtet” ose “Rregullat”). “Klienti” është një person fizik ose juridik i cili ka pranuar këto rregulla me Furnizuesin. 

Këto kushte rregullojnë marrëdhënien tuaj kontraktuale me shoqërinë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në përdorimin e website të shoqërisë, alpha.al (“Faqja e internetit”), si dhe përdorimin tuaj të Shërbimeve. Rregullat krijojnë detyrime ligjore, për kete arsye ju duhet t’i rishikoni ato me kujdes përpara se të përdorni ndonjë nga Shërbimet. Këto Kushte të Shërbimit rregullojnë përdorimin e të gjithë Platformës, Shërbimeve dhe të gjithë elementët e tjerë të vënë në dispozicion. 

Shërbimet Alpha ofrohen për ju në varësi të pranimit tuaj, pa modifikime (përveç Kushteve të Veçanta të dakordësuara nga palët në pajtim me këto Kushte të Shërbimit), të të gjitha kushteve të përfshira këtu dhe të gjitha rregullave të tjera të veprimit, politikat dhe modifikimet e ardhshme të tyre, si dhe procedurat që mund të publikohen herë pas here në Platformë ose të jenë në dispozicion për ju në ose përmes Shërbimeve Alpha (në mënyrë të përmbledhur, “Kushtet”). Kur pranohen nga ju (siç përcaktohet më poshtë), këto kushte formojnë një kontratë ligjërisht të detyrueshme midis jush dhe IMB- së. Nëse jeni duke hyrë në këto Kushte në emër të një personi juridik, si punëdhënësi juaj ose shoqëria për të cilën punoni, ju prezumoheni që keni autoritetin ligjor për të përfaqësuar atë person juridik. 

JU LUTEMI LEXOJINI KËTO KUSHTE ME KUJDES. DUKE BERE REGJISTRIMIN PER TE AKSESUAR DHE/OSE PERDORUR PRODUKTET E ALPHA, JU PRANONI QE KENI LEXUAR, KUPTUAR DHE KENI RENE DAKORD ME KETO KUSHTE. 

IMB mund, sipas gjykimit të saj, të zgjedhë të pezullojë ose ndërpresë aksesin ose përdorimin e Shërbimeve Alpha për këdo që shkel këto Rregulla.

2. AUTORITETI PËR TË NËNSHKRUAR KËTO KUSHTE ME IMB

Përdorimi i Shërbimeve Alpha bëhet me kusht që të pranohen këto Kushte. Për të pranuar këto rregulla për vete ose në emër të një Klienti, personi duhet të ketë aftësinë ligjore për ta bërë këtë. Në rastin e një personi fizik, ai duhet të jetë së paku 18 vjeç ose të ketë autorizim të vlefshëm nga përfaqësuesi i tij ligjor ose kujdestari. Në rastin e një personi juridik, ky i fundit duhet të jetë i regjistruar sipas legjislacionit në fuqi dhe të jetë në gjendje pune. 

Ju nuk mund të përdorni, pa pëlqimin paraprak me shkrim të IMB-se, Shërbimet Alpha (i) për qëllime prodhimi, (ii) nëse jeni një konkurrent i Alpha, (iii) me qëllim monitorimin e disponueshmërisë, performancës ose funksionalitetit të Shërbimeve Alpha ose (iv ) për  krahasime të tjera ose për qëllime konkurrence. 

Në momentin që pranohen, këto Kushte mbetin në fuqi derisa të përfundohen në perputhje me parashikimet këtu. 

3. MODIFIKIMI I RREGULLAVE

IMB rezervon të drejtën për të ndryshuar, modifikuar, shtuar ose hequr pjesë të Rregullave në çdo kohë duke postuar ndryshime të tilla në ose nëpërmjet Shërbimeve Alpha. Ndryshimet mund të përfshijnë rregullat e kësaj kontrate, tarifimet, ose links që referon kjo kontratë. 

Ju lutemi kontrolloni këto Terma periodikisht për ndryshime të mundshme. Vazhdimi i përdorimit të Shërbimeve Alpha pasi këto ndryshime të jenë postuar si më sipër, përbën pranimin tuaj të këtyre ndryshimeve. Kushtet e tilla të ndryshuara automatikisht do të jenë efektive në momentin e parë që ju (i) vazhdoni të përdorni Shërbimet Alpha (ii) brenda 30 ditëve nga dërgimi i këtyre termave të modifikuara ose (iii) me riabonimin për këtë shërbim. Pavarësisht nga sa më sipër, zgjidhja e çdo mosmarrëveshjeje që lind midis jush dhe IMB-së do të rregullohet nga Kushtet në fuqi në kohën e lindjes së mosmarrëveshjes.

4. PËRGJEGJËSITË E IMB

4.1. Sigurimi i Shërbimeve Alpha. IMB do të (a) vendosë Shërbimet Alpha në dispozicion të Klientit në përputhje me këto Rregulla, (b) ofrojë suport standard të zbatueshëm për Shërbimet Alpha për Klientin, (c) bëjë përpjekje komercialisht të arsyeshme për të vënë Shërbimet Alpha në dispozicion gjatë orëve të punës, përveç rasteve të: (i) kohës së mungesës së shërbimit të planifikuar (për të cilën IMB do të dërgojë njoftim paraprak elektronik) dhe (ii) çdo padisponueshmëri të shkaktuar nga rrethanat përtej kontrollit të arsyeshëm të IMB, për shembull, aktet e qeverisjes, përmbytjet, zjarri, tërmeti, trazirat civile, aktet e terrorit, greva apo probleme të tjera të punës, dështimi i ofruesit të shërbimit të internetit, vonesa ose mohimi i shërbimit. 

Duke pranuar këto Rregulla, Klienti i jep IMB-së një autorizim të përgjithshëm për të angazhuar procesorë me qëllim të ofrimit të Shërbimeve Alpha. 

5. PËRDORIMI I SHËRBIMEVE ALPHAWEB

5.1 Krijimi i llogarisë. Disa funksione, pjesë ose elemente të Shërbimeve AlphaWeb mund të përdoren ose arrihen vetëm nga mbajtësit e një llogarie.

Nëse Klienti ka caktuar Përdorues dhe u ka dhënë atyre Autorizim, këta Përdorues do të konsiderohen të autorizuar të veprojnë në emër të Klientit kur përdorin Llogarinë. IMB nuk do të ketë përgjegjësi për verifikimin e vlefshmërisë së Autorizimit të çdo Përdoruesi. Sidoqoftë, IMB mundet, në diskrecionin e saj, të kërkojë informacione shtesë ose dëshmi të kredencialeve të personit. Nëse IMB nuk është e sigurt nëse një Përdoruesi i është dhënë Autorizim, IMB mundet, sipas gjykimit të saj, ta pengojë këtë Përdorues që të aksesojë Shërbimet AlphaWeb deri në konfirmimin nga Klienti të autorizimit të dhënë përdoruesit në fjalë.

Klienti dhe çdo përdorues i lidhur me një Llogari duhet t’i sigurojnë IMB-së të dhëna të vërteta, të sakta, aktuale dhe të plota për Klientin, Përdoruesit ose Llogarinë dhe duhet ta mbajnë atë të përditësuar.

5.2 Regjistrimi në një llogari. Klienti do të ketë një email dhe fjalëkalim (“Kredencialet hyrëse”) që do të përdoret për të hyrë në llogarinë e tij. Klienti do të përdorë Shërbimet Alpha vetëm duke vizituar adresën e linkut të sigurt https://alpha.al. Asnjë link tjetër nuk do të përdoret për të hyrë në Shërbimet Alpha. Klienti duhet të shmangë ndjekjen e ndonjë linku tjetër që i sugjerohet përmes postës elektronike ose ndonjë mënyre tjetër të komunikimit. Klienti gjithashtu duhet të shmangë krijimin e bookmarks në faqen Alpha, pasi faqeshënuesit mund të rrezikohen. Kredencialet hyrëse nuk duhet të përdoren nga shumë persona. Nëse Klienti ka caktuar disa Përdorues, çdo Përdorues do të pajiset me Kredenciale të veçanta hyrëse. Klienti dhe çdo përdorues janë përgjegjës për mbajtjen konfidenciale të të gjitha Kredencialeve hyrëse të lidhura me një Llogari. Klienti duhet të njoftojë menjëherë IMB-në: 

 • për çdo zbulim, humbje apo përdorim të paautorizuar të çdo Kredenciali Hyrës; 
 • për largimin e cdo përdoruesi nga kompania e klientit; 
 • për çdo ndryshim të rolit të perdoruesit ne shoqerine e klientit; 
 • për çdo ndërprerje të të drejtave të Përdoruesit për çfarëdo arsye.

5.3 Ndërprerja e llogarisë. Klienti mund t’i japë fund këtyre Kushteve. IMB do të fshijë përfundimisht llogarinë brenda dy muajve nga data e përfundimit.

5.4 Llojet e shërbimeve Alpha. Shërbimet që mund të ofrojë IMB përfshijnë: 

 • Paketat Alpha
 • Sherbimet e veçanta me orë pune
 • Sherbimet për funksionet me kuota përdorimi. 

Detajet për secilin shërbim i gjeni në linkun: https://imb.al/paketat-alpha. Shërbimet me orë pune dhe kuota përdorimi i nënshtrohen kushteve të veçanta të tarifimit. Informacioni mbi detajet për shërbimin e zgjedhur nga Klienti përbën pjesë të termave dhe kushteve të kësaj kontrate. 

5.5 Tarifat. Përdorimi i një llogarie është subjekt i një tarife. Tarifat aplikohen paraprakisht për intervale mujore, dhe paguhen çdo muaj apo vit, sic dakordësohet midis palëve. Të gjitha tarifat janë të pakthyeshme, pra nuk ka rimbursime ose kredi për periudhat kur Klienti nuk ka përdorur një llogari të aktivizuar, e ka përdorur atë vetëm pjesërisht, ka çaktivizuar llogarinë ose e ka përfunduar këtë marrëveshje gjatë një periudhe kohore të parapaguar.

Tarifat janë të përjashtuara nga të gjitha taksat.

5.6 Testimi falas. Klienti i ri mund të ketë të drejtën e një testimi falas. Klienti nuk është i detyruar të ofrojë informacione mbi kartën e kreditit gjatë periudhës së testimit falas. Nëse periudha e testimit falas ka skaduar, llogaria do të çaktivizohet automatikisht. Për të parandaluar çaktivizimin ose riaktivizimin e llogarisë, Klienti duhet të paguajë tarifën e parë. Nëse Klienti nuk paguan tarifën e parë brenda 1 (një) muaji që nga skadimi i testimit falas, IMB ka të drejtë të fshijë përfundimisht Llogarinë, duke përfshirë të gjitha të dhënat e Klientit në të.

6. PAGESA

6.1 Autorizimi i Kartës së Pagesës. IMB mund të kërkojë autorizim paraprak të llogarisë së kartës së pagesës së Klientit para blerjes së Shërbimeve Alpha, për të verifikuar që karta është e vlefshme dhe ka fondet ose kreditë e nevojshme për të mbuluar blerjen tuaj. Ju autorizoni një llogari të tillë për të paguar shumat e përshkruara këtu dhe autorizoni IMB të ngarkojë të gjitha shumat e përshkruara në këto Rregulla në një kartë llogarie të tillë. Ju pranoni të jepni informacione të përditësuara në lidhje me llogarinë tuaj të pagesës sipas kërkesës së IMB si dhe sa herë që informacioni i dhënë paraprakisht nuk është më i vlefshëm. 

6.2 Pagesat e Debitimit Direkt. Në disa raste IMB mundet, nëse Klienti zgjedh, të kërkojë që Klienti të plotësojë një mandat të debitimit direkt për të mundësuar pagesat e debitit direkt. Në këto raste IMB do të veprojë në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregullat kombëtare të zbatueshme në lidhje me pagesat e debitit direkt. 

6.3 Fatura elektronike. Nëse IMB nuk ka kërkuar paraautorizimin e kartës suaj të pagesës, atëherë para përfundimit të secilit interval pagese, Klientit do t’i dërgohet një faturë elektronike për pagesën e Tarifës së intervalit të ardhshëm të pagesës. Klienti duhet të paguajë faturën deri në datën e përcaktuar në faturë. 

6.4 Kamatëvonesat. Pas vonesës në pagesë, IMB mund të kërkojë nga Klienti që të paguajë interes për vonesën (Kamatëvonesë) për periudhën nga koha kur nis detyrimi i pagesës, derisa të bëhet realizimi i saj. Norma e interesit për pagesë të vonuar do të jetë në përputhje me legjislacionin shqiptar. 

7. TË DHËNAT E KLIENTIT

7.1 Ngarkimi i të dhënave të klientit. Nëse Klienti ngarkon të Dhënat e tij, këto të dhëna dhe çdo përpunim i tyre duhet të bëhen në përputhje me këto rregulla dhe me legjislacionin e aplikueshëm. Të gjitha të drejtat, titujt dhe interesat kundrejt të Dhënave të Klientit i përkasin Klientit ose personave të tretë (duke përfshirë Përdoruesit, Personat dhe Organizatat) nëse janë postuar dhe/ose ngarkuar nga ju ose janë vënë në dispozicion në ose nëpërmjet Shërbimeve Alpha nga IMB. Duke ngarkuar të dhënat e klientit në platformë, klienti autorizon IMB-në që t’i përpunojë ato. Klienti është përgjegjës për të siguruar që: 

 • Klienti dhe cilido Përdorues i lidhur me Llogarinë nuk krijon, transmeton, shfaq ose vë në dispozicion të Dhënat e Klientit, duke shkelur kushtet e këtyre Rregullave, të drejtat e IMB, të drejtat e Klientëve te tjerë

ose Përdoruesve, Personave ose Organizatave ose të dhëna që janë të dëmshme (për shembull, viruset, bugs, malware), ofenduese, kërcënuese, abuzive, ngacmuese, shpifëse, vulgare, të pahijshme, invazive ndaj privatësisë së një tjetri, nxitëse të urrejtjes ose të paligjshme në forma të tjera; dhe 

 • Klienti dhe të gjithë Përdoruesit e lidhur me Llogarinë kanë të drejtat e nevojshme për të përdorur të Dhënat e Klientit, duke përfshirë futjen dhe përpunimin e të dhënave nëpërmjet Llogarisë. 

7.2 Nuk ka garanci për saktësi. IMB nuk garanton ndonjë saktësi në lidhje me ndonjë informacion të përfshirë në çdo të Dhënë të Klientit dhe rekomandon që të kujdeseni për atë që transmetoni, paraqesni ose dërgoni nëpërmjet Shërbimeve Alpha. Ju e kuptoni dhe bini dakord që të gjitha informacionet që përmbahen në Të Dhënat e Klientit janë përgjegjësi e vetme e personit nga i cili kanë origjinuar. Kjo do të thotë se Klienti, dhe jo IMB, është krejtësisht përgjegjës për të gjitha të Dhënat e tij që janë ngarkuar, postuar, transmetuar apo vënë në dispozicion në forma të tjera nëpërmjet Shërbimeve Alpha, si dhe për çdo veprim të ndërmarrë nga IMB apo Klientë e Përdorues të tjerë si rezultat i këtyre të Dhënave. 

7.3 Siguria e të dhënave në Cloud

● Aksesi në të dhënat e klientit është e mundur vetëm për përdoruesit e autorizuar përmes Kredencialeve të Aksesimit (emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin) të vendosur nga përdoruesi. IMB nuk mund t’i shikojë ose modifikojë kredencialet e hyrjes së përdoruesit. Në rast të humbjes së Kredencialeve të Aksesimit të Përdoruesit, vetëm përdoruesi mund të rivendosë fjalëkalimin përmes postës elektronike të gjeneruar automatikisht, të dërguar në adresën e postës elektronike të përdoruesit. 

● Klienti është plotësisht përgjegjës për të mbrojtur Kredencialet e tyre të Aksesimit dhe mos shpërndarjen me askënd (përfshirë kolegët dhe stafin e IMB). Stafi i IMB nuk do të kërkojë në asnjë rast Kredencialet e hyrjes së përdoruesit. 

● Në rast se një përdoruesi kërkohet të sigurojë Kredencialet e tyre të Aksesimit, përdoruesi duhet të injorojë këtë kërkesë dhe menjëherë të raportojë kërkesa të tilla në IMB. 

● Në rast se klienti dyshon se Kredencialet e Aksesit të Përdoruesit janë duke u përdorur nga palë të paautorizuara, klienti duhet menjëherë të raportojë në IMB dhe IMB menjëherë do të ndalojë hyrjen tek ai përdorues dhe do të bllokojë përkohësisht të gjithë aksesin në të dhënat e klientit deri sa të zgjidhet çështja e sigurisë. 

● IMB do të sigurojë specifikimet teknike siç shihet në dokumentin ““Alpha: Google Cloud Specifications ” 

7.4 Të dhënat jo të ligjshme të klientit. IMB nuk ka dhe nuk mund të ketë akses në të dhënat

e klientit. Prandaj, IMB nuk është e detyruar të monitorojë ose filtrojë të dhënat e Klientit ose aktet e përpunimit të tij nga Klienti në mënyrë që të zbulojë ndonjë natyrë të paligjshme në to. Sidoqoftë, nëse IMB njoftohet nga palët e treta (të tilla si institucione qeveritare /publike/gjyqësore ose specialistë suporti gjatë seancave të suportit në distancë) për aktivitetet e paligjshme të Klientit, ajo rezervon të drejtën të ndërpresë menjëherë shërbimin. 

7.5 Zbulimi i Detyrueshëm. IMB nuk ka akses në të dhënat operative të Klientit. Sidoqoftë, IMB mund të zbulojë informacione përshkruese në lidhje me Klientin, nëse IMB është e detyruar me ligj të zbulojë një informacion të tillë. 

8. SHËRBIMET

8.1 Përdorimi i Shërbimeve Alpha. Në përputhje me këto Kushte dhe pas pagesës së Tarifës së Shërbimit, IMB i jep Klientit dhe përdoruesve të tij të autorizuar një licencë joekskluzive, jo të transferueshme, jo te nënkontraktueshme, për përdorimin e Shërbimeve Alpha. 

8.2 Suporti Teknik. IMB do të ofrojë suport të arsyeshëm teknik për Klientin dhe përdoruesit e tij të autorizuar në përputhje me kërkesat e arsyeshme të Klientit. Përgjigjet ndaj pyetjeve të Klientëve dhe Përdoruesve të cilët kanë pranuar këto Kushte, por nuk kanë një Llogari Alpha, mund të jenë më pak të mundshme, ose mund të mos kthehen. 

Kontakti për të gjitha pyetjet lidhur me suportin mund të realizohet nëpërmjet portalit:  helpdesk.alpha.al 

8.3 Ndryshimet në shërbime. IMB rezervon të drejtën për të ndryshuar Shërbimet Alpha ose pjesë ose elemente të tyre kohë pas kohe pa njoftim paraprak, duke përfshirë, pa kufizim: 

 • Ndryshimin e brand-eve të shërbimeve Alpha në  diskrecionin e saj; 
 • Ndërprerjen e ofrimit ose zhvillimit të ndonjë shërbimi të veçantë Alpha apo pjesë ose element të Platformës përkohësisht ose përgjithmonë; 
 • Ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme për të ruajtur të drejtat e IMB-së lidhur me çdo përdorim të Shërbimeve Alpha që mund të interpretohet në mënyrë të arsyeshme si shkelje e të drejtave të pronësisë intelektuale të IMB-së, si shpërndarje virusesh, bugs, Trojan horses, malware dhe aktiviteteve të tjera të dëmshme dhe/ose ilegale. 

Nëse Klienti nuk pranon ndryshimin, ai duhet të njoftojë IMB-në Brenda 14 ditësh nga data efektive e ndryshimit dhe për rrjedhojë këto Rregulla nuk do të jenë më të vlefshme në datën efektive të ndryshimit. Përdorimi i vazhdueshëm i Shërbimit Alpha ose i ndonjë pjesë ose elementi të tij nga klienti pas datës efektive të ndryshimit provon pëlqimin e Klientit për këto

ndryshime. IMB nuk do të jetë përgjegjëse ndaj Klientit ose ndonjë personi të tretë për çdo modifikim, pezullim ose ndërprerje të Shërbimeve Alpha apo ndonjë pjese apo elementi të tyre. 

9. KONTRATA E PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE

Këto Rregulla përbëjnë një kontratë të përpunimit të të dhënave ndërmjet Klientit si kontrollues i të dhënave dhe IMB si përpunues i të dhënave. Klienti udhëzon IMB të përpunojë të dhënat siç përshkruhet në këto Kushte.

9.1 Lënda dhe natyra e përpunimit. IMB ofron Platformën ku Klienti, si kontrollues i të dhënave, mund të mbledhë, ruajë dhe organizojë të dhënat personale të subjekteve të përcaktuara nga Klienti. Platforma është projektuar për të funksionuar si një zgjidhje online për realizimin e detyrave të kontabilitetit dhe biznesit, por, deri në masën që nuk rregullohet nga këto Kushte, Klienti vendos vetë se si e përdor Platformën. 

9.2 Kohëzgjatja. IMB do të ruajë në mënyrë të sigurt të dhënat në emër të Klientit deri në përfundimin e Shërbimeve Alpha në përputhje me këto Kushte. Pas përfundimit, Alpha do të ruajë të dhënat e Klientit për një periudhë prej 2 (dy) muajsh, nëse Klienti dëshiron të rihapë llogarinë për të rifilluar përdorimin e Shërbimeve Alpha ose për të eksportuar të Dhënat e Klientit, përveç nëse Klienti e udhëzon ndryshe. IMB fshin ose i kthen të gjitha të dhënat personale mbajtësve të tyre pas përfundimit të ofrimit të shërbimeve që lidhen me përpunimin dhe fshin kopjet ekzistuese. 

9.3 Të drejtat dhe detyrimet e palëve. Të drejtat dhe detyrimet e Klientit në lidhje me të dhënat e klientit janë përcaktuar në nenet 4 deri në 10 të këtyre Rregullave. IMB siguron që personat e autorizuar për të përpunuar të dhënat personale janë nën një detyrim kontraktor për konfidencialitet. 

10. KUFIZIMET

10.1 Aktivitetet e Ndaluara. Klienti dhe përdoruesit e tij të autorizuar mund të përdorin Shërbimet Alpha dhe çdo pjesë ose element të tyre vetëm për fushën e veprimit, me mjetet dhe për qëllimet e përcaktuara në këto Rregulla e në legjislacionin në fuqi. Për shembull, as Klienti dhe asnjë Përdorues nuk mund të: 

 • Përdorin Alpha ose ndonjë pjesë ose element të saj për të kryer një krim, të shkelin një ligj të zbatueshëm apo të ftojnë të tjerët për të kryer veprime të paligjshme; 
 • Kopjojnë, shpërndajnë, modifikojnë, përshtasin, hedhin, krijojnë vepra të derivuara, të ndryshojnë inxhinierimin ose të dekompilojnë Shërbimet Alpha apo ndonjë pjesë ose element të tyre, apo të përpiqen të nxjerrin kodin burimor. 
 • Përdorin Shërbimet Alpha ose ndonjë pjesë ose element të tyre nëse ky përdorim nuk

pajtohet me këto Kushte. 

10.2 Përdorime të caktuara kërkojnë leje nga IMB. Klienti ose çdo Përdorues nuk mundet që, pa pëlqimin paraprak me shkrim nga IMB (me e-mail, Skype, etj.) të: 

 • Shesë, rishesë, japë me qira licencën, nënlicencën, shpërndarjen, zbulimin, shfrytëzimin, aksesimin ose ofrimin e Shërbimeve Alpha tërësisht ose pjesërisht ndaj një personi të tretë, përveç nëse personi i tretë është një përdorues tjetër i autorizuar nga i njëjti Klient; 
 • Përdorë Shërbimet Alpha ose ndonjë pjesë ose element të tyre në një fushë, me mjete ose për qëllime të ndryshme nga ato për të cilat është krijuar funksionaliteti i tyre; 
 • Përdorë Shërbimet Alpha ose ndonjë pjesë ose element të tyre me anë të programeve që dërgojnë pyetje ose kërkesa automatike, përveç nëse programi i tillë është vënë në dispozicion nga IMB. 

11. PRIVATËSIA

IMB trajton seriozisht privatësinë e Klientëve dhe Përdoruesve të saj. Politika e privatësisë e IMB-së përfshihet në këto Rregulla. Ju lutemi lexoni me kujdes politikat për mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e të dhënave personale të Klientit ose Përdoruesit nga ana e IMB-së.

12. TË DREJTAT E PRONËSISË INTELEKTUALE

12.1 Të drejtat e pronësisë intelektuale të Alpha. Shërbimet Alpha, Materialet Alpha, emrat dhe markat tregtare Alpha dhe çdo pjesë ose elemente të tyre janë në pronësi dhe ekskluzivisht të zotëruara nga IMB. Materialet Alpha janë të mbrojtura nga e drejta e autorit, marka tregtare, patenta, sekretet tregtare, legjislacoini shqiptar ne fuqi mbi markat tregtare, si dhe të gjitha ligjet e tjera relevante të pronësisë intelektuale dhe të drejtën e autorit. IMB rezervon të drejtën, titullin dhe interesin për shërbimet Alpha, materialet Alpha, emrat dhe markat tregtare Alpha dhe çdo pjesë ose element të tyre. Përdorimi i Shërbimeve Alpha apo çdo pjese ose elementi të tyre nuk ju jep të drejtat e pronësisë ose të drejtat e pronësisë intelektuale në të. Çdo shpërndarje komerciale ose promovuese, botuese ose shfrytëzuese e materialeve Alpha është rreptësisht e ndaluar nëse nuk keni marrë lejen paraprake me shkrim nga IMB. IMB rezervon të gjitha të drejtat për shërbimet Alpha, 

materialet Alpha, emrat dhe markat tregtare Alpha që nuk janë shprehur shprehimisht në këto Rregulla. 

12.2 Të Dhënat e Klientit. 

IMB mund të përdorë Të Dhënat e Klientit në një format të përmbledhur ose anonim për qëllime kërkimi, edukimi dhe qëllime të tjera të ngjashme. IMB nuk mund të përdorë në formë tjetër ose të shfaqë të dhënat e klientit pa pëlqimin me shkrim të klientit. IMB respekton të drejtën për

pronësi ekskluzive të të dhënave të klientit. Përdorimi i Shërbimeve Alpha nga ana e Klientit nuk i jep IMB-së të drejtën për të përdorur, riprodhuar, përshtatur, modifikuar, publikuar, shpërndarë të dhënat e krijuara nga Klienti ose për të ruajtur për reklamim, marketing apo ndonjë qëllim të ngjashëm. Klienti shprehimisht i jep IMB-së të drejtën për të përdorur dhe analizuar të dhënat e aktivitetit të sistemit të përgjithshëm të lidhur me përdorimin e Shërbimeve Alpha nga Klienti dhe Përdoruesit e tij me qëllim optimizimin dhe përmirësimin e mirëfunksionimit të Shërbimeve Alpha dhe për të krijuar funksionalitete të reja në lidhje me Shërbimet Alpha, në diskrecionin e vetëm të IMB-së. 

Klienti është i vetmi që mban përgjegjësi për të dhënat e veta dhe pasojat e postimit të tyre në Shërbimin Alpha. Në lidhje me të Dhënat e Klientit, ky i fundit afirmon dhe garanton që: (i) Klienti zotëron të dhënat e tij ose ka licencat, të drejtat, aprovimet dhe lejet e nevojshme për të përdorur dhe autorizuar IMB-në për të përdorur të Dhënat e Klientit nën të gjitha patentat, markat tregtare, të drejtat e autorit, sekretet tregtare ose të drejta të tjera pronësore në një mënyrë që shërbimi i ofruar të përputhet me qëllimet e synuara të Shërbimeve Alpha dhe këtyre Rregullave dhe (ii) të dhënat e Klientit dhe perdorimi i këtyre të dhënave nga IMB është në pajtim me këto Kushte dhe ushtrimi i të drejtave të licencës nga IMB nuk: (a) shkel, cënon ose keqpërdor të drejtën e palës së tretë, duke përfshirë çdo të drejtë autori, marke tregtare, patentë, sekret tregtar, të drejtën morale, të drejtën e privatësisë, të drejtën e publicitetit, çdo të drejte tjetër intelektuale apo pronësore; (b) shkel ligje apo rregulla të zbatueshme kudo në botë; ose (c) kërkon marrjen e ndonjë licence apo pagesën e ndonjë tarife apo honorari nga IMB në favor të një pale të tretë për kryerjen e ndonjë Shërbimi Alpha që Klienti ka zgjedhur të kryhet nga IMB ose për ushtrimin e ndonjë të drejte të dhënë në këto Kushte, përveç rasteve kur Klienti dhe IMB bien dakord ndryshe. 

12.3 Feedback. Nëse Klienti ose një Përdorues i ofron IMB-së komente, raportime të gabimeve, feedback ose modifikime për Shërbimet Alpha (“Feedback”), IMB do të ketë të drejtën të përdorë këtë Feedback në diskrecionin e saj, duke përfshirë, por pa u kufizuar në inkorporimin e ndryshimeve të tilla të sugjeruara në Shërbimet Alpha. Klienti ose përdoruesi (sipas rastit) i jep IMB-së një të drejtë të vazhdueshme, të pakthyeshme, jo-ekskluzive, për të përfshirë, publikuar, riprodhuar, shpërndarë, modifikuar, përshtatur, përdorur komentet e klientit për cfarëdo qëllim. IMB do të ketë të drejtën të modifikojë ose të fshijë çdo Feedback të ofruar në pjesët publike të WebSite, nëse IMB e gjykon atë, sipas vlerësimit të saj, të dëmshëm, ofendues, kërcënues, abuziv, ngacmues, shpifës, vulgar, të turpshëm, cënues të privatësisë, nxitës urrejtjeje ose të paligjshëm në ndonjë formë tjetër. 

13. FAQET, PRODUKTET DHE SHËRBIMET E PALEVE TE TRETA

Shërbimet Alpha mund të përfshijnë lidhje me faqe interneti ose shërbime të tjera (“Faqe të Lidhura”) vetëm për lehtësinë e Klientëve. Me përjashtim kur indikohet specifikisht e kundërta, IMB nuk jep garanci për asnjë Faqe të Lidhur ose për informacionin, materialin, produktet ose shërbimet e përmbajtura ose të aksesueshme në këto Faqe të Lidhura. Gjithashtu, IMB nuk jep garanci të shprehura ose të nënkuptuara në lidhje me informacionin, materialin, produktet ose

shërbimet që janë të përfshira ose që mund të arrihen përmes Faqeve te Lidhura. AKSESIMI DHE PËRDORIMI I FAQEVE TË LIDHURA, DUKE PËRFSHIRË INFORMACIONIN, MATERIALET, PRODUKTET DHE SHËRBIMET TE VENA NE DISPOZICION NGA FAQET E LIDHURA PERBEJNE ZGJEDHJEN DHE RISKUN E KLIENTIT PERSONALISHT. 

Çdo përmbajtje e referuar si e siguruar nga komuniteti ofrohet nga palë të treta dhe nuk është zhvilluar ose mirëmbajtur nga Alpha. Ju pranoni dhe jeni dakord që Alpha nuk është në asnjë mënyrë përgjegjës për performancën ose dëmtimet e shkaktuara nga këto faqe ose programe të ofruara nga komuniteti. 

14. DEKLARIM: MUNGESA E GARANCISË

PËRVECSE NË RASTET KUR DEKLAROHET NDRYSHE SHPREHIMISHT NGA IMB, SHËRBIMET, MATERIALET ALPHAWEB DHE ÇDO PËRMBAJTJE, SHËRBIM APO KARAKTERISTIKË QË KA LIDHJE ME ALPHAWEB OFROHEN “SIÇ JANË” DHE “SIÇ VIHEN NË DISPOZICION”, PA GARANCI TË NDONJE LLOJI TË SHPREHUR OSE TË NËNKUPTUAR. DERI NË MASËN MË TË PLOTË TË LEJUAR NGA LEGJISLACIONI NË FUSHËN E APLIKUESHME, IMB APO PALËT E TRETA FURNIZUESE NUK PËRGJIGJEN PËR GARANCI TË SHPREHURA APO TE NËNKUPTUARA, DUKE PËRFSHIRË, POR PA U KUFIZUAR NË, GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTISË, PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR, MUNGESEN E SHKELJES SË TË DREJTAVE PRONËSORE, KORREKTËSINË, SAKTËSINË DHE BESUESHMËRINË.

PËRVEÇSE NË RASTET KUR DEKLAROHET NDRYSHE SHPREHIMISHT NGA IMB, IMB APO PALËT E TRETA FURNIZUESE NUK GARANTOJNË SE SHËRBIMET ALPHAWEB APO PËRMBAJTJA E TYRE, SHËRBIMET LIDHUR ME TË DHËNAT E KLIENTIT APO FUNKSIONET E TJERA TË VËNA NË DISPOZICION SË BASHKU ME SHËRBIMET ALPHAWEB DO TË JENË TË PANDËRPRERA QË NUK DO TË KENË GABIME, QË DEFEKTET DO TË KORRIGJOHEN, APO QË SHËRBIMET ALPHAWEB SI DHE PËRMBAJTJA E KËTYRE SHËRBIMEVE, TË DHËNAT E KLIENTËVE, SHËRBIMET, OSE FUNKSIONET E TJERA TË VËNA NË DISPOZICION NË LIDHJE ME OSE NËPËRMJET SHËRBIMEVE ALPHAWEB APO QË SERVERI QË I MUNDËSON KËTO SHËRBIME ËSHTË PA VIRUSE OSE ELEMENTE TË TJERË TË DËMSHËM.

PËRVEÇSE NË RASTET KUR DEKLAROHET NDRYSHE SHPREHIMISHT NGA IMB, IMB NUK OFRON NDONJË GARANCI LIDHUR ME PËRDORIMIN APO REZULTATET E PËRDORIMIT TË PLATFORMËS, NË LIDHJE ME SHËRBIMET ALPHAWEB, MATERIALET ALPHAWEB APO FAQE TË TJERA TË LIDHURA PËRSA I PËRKET KORREKTËSISË, SAKTËSISË, BESUESHMËRISË ETJ.

15. SHPENZIMET

Ju pranoni të mbroni, të dëmshpërbleni dhe të siguroni që të mos dëmtohet IMB, drejtuesit, zyrtarët, punonjësit dhe agjentët e saj, nga çdo pretendim, humbje, dëmtim, përgjegjësi, duke përfshirë tarifat e avokatit, që rrjedhin nga përdorimi ose keqpërdorimi juaj i Shërbimeve ALPHAWEB, Materialeve ALPHAWEB, shkelja e këtyre Rregullave, shkelja e të drejtave të ndonjë personi ose subjekti tjetër, apo shkelje të përfaqësimeve, garancive dhe marrëveshjeve të sipërpërmendura. IMB rezervon të drejtën, me shpenzimet e veta, të marrë mbrojtjen dhe kontrollin ekskluziv të çdo çështjeje për të cilën ju kërkohet të demshperbleni IMB-në, dhe ju pranoni të bashkëpunoni per mbrojtjen e ketyre pretendimeve.

16. KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

16.1 IMB nuk do t’i përgjigjet Klientit ose Përdoruesit për dëme që vijnë nga: 

– Modifikime të këtyre kushteve, llogaritja dhe përqindja e Tarifave, Shërbimet Alpha apo ndonjë pjese ose element i tyre (duke përfshirë, por pa u kufizuar në Account-in e krijuar), duke përfshirë çdo gabim, ndërprerje të përhershme ose të përkohshme, mosvazhdimësi, pezullim ose lloj tjetër mosdisponueshmërie të Shërbimeve Alpha apo materialeve Alpha; 

 • Fshirja, prishja ose mosregjistrimi i të dhënave të klientit; 
 • Përdorimi i të Dhënave të Klientit nga Klienti ose ndonjë prej Përdoruesve të lidhur me Llogarinë; 
 • Çdo zbulim, humbje ose përdorim i paautorizuar i kredencialeve të identifikimit të Klientit ose ndonjë Përdoruesi të autorizuar për shkak të dështimit të Klientit për t’i mbajtur ato konfidenciale; 
 • Përdorimi i llogarisë ose shërbimeve Alpha nga ana e klientit nëpërmjet browser-ave të ndryshëm nga ata që pranon ose mbështet IMB; 
 • Zbatimi i ndonjë penaliteti ndaj Klientit ose përdoruesve të autorizuar nga IMB, për shembull nëse Klienti ose Përdoruesi kanë kryer një krim ose kanë kryer një shkelje të legjislacionit në fuqi duke përdorur Shërbimet Alpha ose ndonjë pjese ose element të tyre; 
 • Zbatimi i mjeteve juridike të IMB-së të përshkruara në këto Kushte, edhe nëse baza e arsyeshme ose baza ligjore për zbatimin e këtyre mjeteve rezulton të jetë e pabazuar ose e pavlefshme më pas. 
 • Përveç sa më lart, IMB nuk do të jetë përgjegjëse ndaj Klientit për pretendime të ndonjë Përdoruesi, Organizate apo personi të tretë kundër Klientit që rezultojnë nga dështimi i Klientit për: 
 • T’i siguruar IMB-së informacione të sakta për Klientin, Përdoruesit ose Llogarinë; 
 • Ta njoftuar IMB-në për të gjitha arsyet për te cilat Përdoruesi nuk ka të drejtë të përdorë llogarinë në emër të Klientit; 
 • T’i siguruar një Produkt që ka rënë dakord paraprakisht t’i sigurojë një personi ose organizate (pavarësisht nëse ky dështim lidhet me neglizhencën e IMB-së, shkeljes së këtyre Rregullave etj); 
 • Të siguruar ligjshmërinë e të Dhënave të Klientit; 
 • Të marrë të drejtat e nevojshme për të përdorur të Dhënat e Klientit; ose 
 • T’iu bindur ndonjërit prej kufizimeve të përshkruara në këto Kushte. 

16.2 Kufizimi i Përgjegjësisë. NË ASNJË RAST, PËRGJEGJËSIA E ALPHA DHE DETYRIMET QË LINDIN NGA KËTO RREGULLA NUK DO TË KALOJNË SHUMËN TOTALE TË SHPENZUAR NGA KLIENTET PËR SHËRBIMET ALPHA, TË CILAT SJELLIN PËRGJEGJËSI BRENDA GJASHTË MUAJVE NGA INCIDENTI I PARË PËR TË CILIN KËRKOHET PËRGJEGJËSIA. KY KUFIZIM APLIKOHET PAVARËSISHT NËSE DËMI ËSHTË KONTRAKTOR APO JASHTËKONTRAKTOR, POR NUK DO TE LIMITOJË DETYRIMIN E KLIENTIT PËR TË REALIZUAR PAGESAT PËRKATËSE, NË PËRPUTHJE ME KREUN E “PAGESAVE” NË KËTO RREGULLA. 

16.3 Përjashtimi i dëmeve pasuese dhe të lidhura. NË ASNJË RAST, PALËT NUK DO TE KENË PËRGJEGJËSI QË VIJNË NGA APO LIDHEN ME KËTO RREGULLA PËR FITIME TË MUNGUARA, TË ARDHURA TË HUMBURA, DËME NË MIRËBESIM, INDIREKTE, TË VECANTA, RASTËSORE, PASUESE, TË NDËRPRERJES SË BIZNESIT APO NDËSHKUESE, PAVARËSISHT NËSE DËMI ËSHTË KONTRAKTOR APO JASHTËKONTRAKTOR DHE PAVARËSISHT NGA TEORIA E PËRGJEGJËSISË, EDHE NËSE NJËRA PALË ËSHTË KËSHILLUAR PËR MUNDËSINË E KËTYRE DËMEVE APO NËSE PËRPJEKJET PËR DËMSHPËRBLIM TË NJËRËS PALË NUK ARRIJNË QËLLIMIN E TYRE. SA MË SIPËR APLIKOHET DERI NË KUFIJTË E LIGJIT. 

17. ZGJIDHJA E KUSHTEVE TË MËSIPËRME

17.1 Me dëshirën e palëve. Këto Kushte mund të zgjidhen me dëshirën e palëve pas njoftimit me shkrim për palën tjetër siç tregohet në kreun “Njoftimet” më poshtë: 

 • Nga Klienti në çdo kohë duke dërguar email në adresë të IMB me tekstin “Dua të përfundoj llogarinë time”; 
 • Nga IMB pas vendimit për t’i dhënë fund ofrimit të Shërbimeve Alpha dhe të mbyllë Platformën; ose 
 • Menjëherë nga secila palë, nëse fillohet procedura për likuidimin ose paaftësi paguese të palës tjetër ose nëse është lidhur një marrëveshje e negociuar me kreditorët e palës tjetër ose një detyrë është bërë në emër të palës tjetër në favor të kreditorëve. 

17.2 Për shkak të mosplotësimit të detyrimeve. Këto Kushte mund të përfundojnë për mosplotësim detyrimesh pas njoftimit me shkrim të palës tjetër siç tregohet në seksionin “Njoftim” më poshtë: 

 • nga secila palë në rast të shkeljes së këtyre kushteve nga pala tjetër, nëse shkelja nuk është rikuperuar brenda 30 ditëve nga marrja e një njoftimi nga pala tjetër; ose 
 • Menjëherë nga secila palë nëse pala tjetër shkel detyrimet e saj, në përputhje me parashikimet e neneve 12 [Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale] dhe 15 [Dëmshpërblimi] të këtyre Rregullave. 

17.3 Efekti i Përfundimit. Pas përfundimit të këtyre Rregullave, IMB do të çaktivizojë dhe fshijë përfundimisht llogarinë, brenda 2 (dy) muajve nga data e përfundimit të Kushteve. Nëse Klienti ka kërkuar në mënyrë specifike një fshirje më të hershme të Llogarisë, IMB do ta plotësojë këtë kërkesë brenda (1) një muaji nga marrja e kërkesës së tillë. 

Klienti duhet: 

 • Të ndalojë përdorimin dhe të parandalojë përdorimin e mëtejshëm të Shërbimeve Alpha; 
 • Të paguajë shumat që i detyrohet IMB-së sipas këtyre Kushteve; dhe 
 • Të përmbushë çdo detyrim të lindur përpara përfundimit të këtyre Rregullave. 

Dispozitat e mëposhtme do të jenë të aplikueshme me përfundimin e këtyre Kushteve: Seksionet 1, 7.4, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 dhe 19. 

17.4 Mjetet juridike

Nëse IMB përfundon këto Terma si rezultat i një shkeljeje të papërcaktuar nga një Klient ose Përdorues, IMB ka të drejtë të përdorë mjetet e njëjta ose të ngjashme kundër çdo personi tjetër që përdor Shërbimet Alpha në konflikt me këto Terma. Pavarësisht nga sa më sipër, IMB mund të zbatojë çdo mjet tjetër juridik në dispozicion të tij sipas legjislacionit shqiptar në fuqi. Me aplikimin e ndonjë mjeti juridik, Klienti ose Përdoruesi mund të humbasin aksesin ose të humbasin disa funksione, pjesë ose elemente të Shërbimeve Alpha. 

Nëse IMB ka baza të arsyeshme për të besuar se përdorimi i Shërbimeve Alpha, duke përfshirë Llogarinë, mund të dëmtojë ndonjë person të tretë, IMB ka të drejtë të marrë masat e duhura nën kontrollin e saj për të parandaluar, ndaluar dhe eliminuar dëmin, aty ku është e mundur, në mënyrë që të mbrohen këta persona të tretë. 

18. LIGJI

18.1 Ligji i Aplikueshëm dhe Juridiksioni

Në rast mosmarrëveshjesh, kundërthëniesh ose kërkesash që rrjedhin nga ose në lidhje me këto terma, palët do të përpiqen të zgjidhin çështjen në mënyrë miqësore në negociata reciproke. Në rast se një zgjidhje e pranueshme reciprokisht nuk mund të arrihet brenda një kohe të arsyeshme, secila palë do të 

ketë të drejtën të përdorë të gjitha mjetet juridike në dispozicion sipas kushteve të përcaktuara më poshtë. Pavarësisht nga sa më sipër dhe sipas kushteve të përcaktuara më poshtë, secila palë mund të kërkojë një masë lehtësuese në lidhje me çdo çështje të diskutueshme në masën e mundshme sipas legjislacionit shqiptar në fuqi. Në qoftë se nuk është e mundur një zgjidhje miqësore mes palëve, mosmarrëveshja do të zgjidhet përfundimisht në Gjykatat kompetente Shqiptare. 

Këto Rregulla dhe Afate do të drejtohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë, pa ndikuar në asnjë parim të ligjeve ne konflikt. 

Ne biem dakord që do të zgjidhim mosmarrëveshjet kundër palës tjetër brenda kapaciteteve tona përkatëse individuale dhe jo si paditës ose anëtarë të klasës së ndonjë grupi të supozuar, nëpërmjet procedurave përfaqësuese apo si një shoqëri. Përveç kësaj, ne biem dakord që mosmarrëveshjet të jenë të gjykueshme vetëm në baza individuale dhe jo në grup, sipas veprimeve të konsoliduara ose përfaqësuese. 

Nëse ndonjë pjesë e kësaj dispozite është e pazbatueshme, efekti i saj do të mbetet në fuqi të plotë dhe do të interpretohet dhe do të zbatohet sikur pjesa e pazbatueshme nuk ishte e përfshirë këtu. 

Pavarësisht nga sa më sipër, ju dhe IMB bini dakord se asgjë këtu nuk do të konsiderohet si heqje dore, përjashtim ose kufizim i të drejtës së ndonjë pale për të (i) ndjekur veprimet e zbatimit nëpërmjet agjencive shtetërore ose lokale, kur shërbime të tilla janë në dispozicion, (ii) për të paraqitur një padi në një gjykatë për të adresuar pretendimet për shkelje të pronësisë intelektuale. 

19. DISPOZITA TE PËRGJITHSHME

19.1 Marrëdhënia midis Palëve. Palët do të veprojnë vetëm si kontraktorë të pavarur. Këto Kushte nuk do të interpretohen si krijimi i një agjencie, partneriteti, sipërmarrjeje të përbashkët, detyrë fiduciare, ose ndonjë formë tjetër e lidhjes ligjore ndërmjet Klientit dhe IMB, dhe Klienti nuk do të përfaqësojë të kundërtën, qoftë shprehimisht ose në mënyrë implicite. Këto Kushte nuk janë në dobi të asnjë pale të tretë. 

19.2 Pezullueshmëria. Nëse ndonjë term, kusht ose dispozitë e këtyre Rregullave

konsiderohet të jetë e pavlefshme, e pazbatueshme ose e paligjshme në tërësi ose pjesërisht për çfarëdo arsye, kjo dispozitë do të zbatohet në masën maksimale të lejuar për të zbatuar qëllimin e palëve. Vlefshmëria dhe zbatueshmëria e kushteve të mbetura, termave apo dispozitave, ose pjesëve të tyre, nuk do të preket. 

19.3 Marrëveshja në tërësi. Këto kushte janë e gjithë marrëveshja ndërmjet Klientit dhe IMB-së në lidhje me përdorimin e Shërbimeve Alpha nga Klienti dhe zëvendëson të gjitha marrëveshjet, propozimet ose përfaqësimet paraprake, me shkrim ose me gojë, në lidhje me lëndën e saj. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, asnjë modifikim, ndryshim ose heqje dorë nga ndonjë dispozitë e këtyre Rregullave nuk do të jetë efektive nëse nuk është përcaktuar ndryshe me shkrim dhe nënshkruar nga pala ndaj së cilës duhet të pohohet modifikimi, ndryshimi ose heqja dorë e të drejtave. 

19.4 Transferimi i të drejtave/detyrimeve. Klienti nuk mund, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, tërësisht ose pjesërisht, nga veprimi i ligjit ose ndryshe, t’i caktojë ose transferojë këto Rregulla ose të delegojë ndonjë nga të drejtat dhe / ose detyrimet e tij pa pëlqimin paraprak me shkrim të IMB-së. Çdo caktim, transferim ose delegim i tentuar pa pëlqimin paraprak me shkrim do të jetë i pavlefshëm dhe i pazbatueshëm. 

19.5 Asnjë heqje dorë të drejtash/detyrimesh. Dështimi i njërës prej Palëve për të ushtruar ose për të zbatuar ndonjë dispozitë për ndonjë prej të drejtave të saj sipas këtyre Rregullave nuk do të konsiderohet të jetë një heqje dorë nga çdo dispozitë e ardhshme, apo ndonjë dispozite apo të drejte tjetër. 19.6 Njoftimet. Me përjashtim të rasteve kur përcaktohet ndryshe në këto Rregulla, të gjitha njoftimet në lidhje me to do të jenë me shkrim/email dhe do të jenë efektive me (a) dorëzimin personal, (b) ditën e dytë të punës pas postimit, ose (c) me përjashtim të njoftimeve të ndërprerjes ose per dëmshpërblime (“Njoftim Ligjor”), i cili duhet të identifikohet qartë si një njoftim ligjor, ditën e dërgimit me email. Njoftimet lidhur me faturimin do t’ju drejtohen kontaktit përkatës të faturimit të caktuar nga ju. Të gjitha njoftimet e tjera për ju do t’i drejtohen administratorit të sistemit të Shërbimeve përkatëse të caktuar nga ju.