Çfarë është Helpdesk?

Helpdesk është portali i shërbimit, ku përdoruesit Alpha mund të kontaktojnë me skuadrën e suportit dhe të marrin përgjigje brenda 15 minutave.

Cilat janë shërbimet e ofruara nëpërmjet Helpdesk?

 • Asistencë për çdo pyetje teknike, paqartësi në lidhje me funksionimin teknik te programit apo kërkesë për support për programin Alpha.
 • Udhëzime, materiale trajnimi dhe video shpjeguese për veprime me programin financiar.
 • Akses në portalin e shërbimit https://helpdesk.alpha.al për të raportuar dhe ndjekur statusin e çdo ticket-i (çështje).

Si mund ta përdorim portalin Helpdesk?

Hapi 1: Logohuni nË portal

Si fillim, logohuni në helpdesk.alpha.al.

Përzgjidhni Support Alpha dhe, më pas, klikoni Ticket për suport.

Një ticket duhet të përmbajë vetëm një kërkesë pasi në këtë mënyrë mund të ndiqni lehtësisht ecurinë dhe statusin e punës së secilës.

hapi 2: Raportoni njË ticket

Për të raportuar me sukses një ticket në portal duhet të plotësoni këto fusha të detyrueshme:

 • Si e aksesoni programin?

Në këtë fushë listohen dy opsione:

 1. Cloud – përzgjidheni nëse programi juaj është i hostuar në Cloud;
 2. Onsite – përzgjidheni nëse programi juaj është në serverin tuaj.
 • Organizata

Kjo fushë kërkon Emrin e organizatës, që plotësoni në momentin që logoheni në program.

Shembull
 • Prioriteti

Në këtë fushë listohen 5 prioritete që mund të përzgjidhni për ticket-in tuaj: Highest, High, Medium, Low dhe Lowest, në varësi të natyrës së ticket-it.

 1. Highest dhe High (i lartë) – për kërkesa lidhur me probleme aksesi në program dhe vonesa. Zgjidhen brenda 20 minutave.
 2. Medium (i mesëm) – për kërkesa lidhur me ruajtjen e dokumenteve, probleme në mos hapjen e disa ambienteve specifike, probleme nga integrimet, konfigurime në ambiente, importe me excel, përcaktimi i të drejtave, konfigurime për autorizimet .
 3. Low dhe Lowest (shumë i ulët) – për kërkesat lidhur me informacione, krijim fature elektronike, shfaqje të dhënash në raporte.
 • Kërkesa

Kjo fushë kërkon një përshkrim të shkurtër dhe të përmbledhur të problemit që ju shfaqet në program.

 • Përshkrimi i kërkesës

Kjo fushë kërkon një përshkrim të detajuar të kërkesës/problemit/pyetjeve që ju shfaqen gjatë punës në program. Informacioni i plotë është shumë i rëndësishëm, në mënyrë që kolegët që do të ndjekin ticket-in të jenë sa më të qartë. Si rrjedhojë, do të merrni zgjidhje në një kohë sa më të shkurtër.

 • Fusha Ngarko Foto ose Video

Në këtë fushë mund të ngarkoni një video/imazh ilustrues, në rastet kur problemi që ju shfaqet në program është specifik për të dhënat e ndërmarrjes tuaj. Në këtë mënyrë, stafi ynë mund ta shohë konkretisht problemin.

Për të regjistruar video, mund t’u referoheni këtyre instruksioneve: Regjistrimi me screencast.

Për të raportuar ticket-in, në fund, klikoni Send.

hapi 3: monitoroni statusin e tickets

Për të parë tickets që keni raportuar dhe ecurinë e tyre klikoni butonin Request në anën e djathtë lart të ekranit, si në imazhin më poshtë:

Në çdo moment, ju keni mundësinë që të ndiqni statusin e punës së ticket-it tuaj, i cili mund të jetë: 

 • To do
 • Working
 • Pending
 • Waiting for Customer
 • Done

Kështu, me llogarinë tuaj në Helpdesk jeni të informuar në çdo kohë.