OJF & Qendra Kosto

Si ndihmon Alpha Business në ojq-të dhe ojf-të? 

Moduli i qendrave të kostos në program:

  • Krijon në formën e njësive të pavarura të gjitha aktivitetet (projektet) e organizatës duke regjistruar shpenzimet dhe të ardhura për secilën.
  • Informon në çdo kohë për të ardhurat dhe shpenzimet e secilit projekt duke krahasuar perfomancën e secilit.
  • Mban në program njëkohësisht një numër të pakufizuar aktivitetesh  (qendra kosto) dhe deri në 5 nivele nën – aktivitete (nën – qendra kosto).
  • Ka fusha për planfikimin e buxhetit të aktiviteteve, të shpërndarë për çdo muaj, dhe informosh në çdo kohë për arritjen e tyre.
Sugjerime

Buxhetor

Alpha për institucionet buxhetore Kërkon një program kompjuterik  për ministritë, bashkitë, drejtoritë rajonale dhe organizmat e tjerë publik?…